Skip to main content Skip to search

Дејности

ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА НА ПАРИЧНА ПОМОШ ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

 • Социјална парична помош
 • Постојана парична помош
 • Паричен надоместок за помош и нега од друго лице
 • Еднократна парична помош и помош во натура
 • Додаток за слепило и мобилност
 • Додаток за глувост
 • Парична помош за лице кое до 18 год. имало статус на дете без родители и родителска грижа
 • Парична помош за студирање
 • Парична помош за социјално домување
 • Право на парична помош на самохран родител кој има дете со пречки во развојот
 • Надоместок за плата за скратено работно време поради нега на дете со телесни или ментални пречки во развојот
 • Право на здравствена заштита
 • Право на надоместок на трошоци за сместување налицето и надоместок за згрижување
 • Условен паричен надоместок
 • Паричен надоместок за електрична енегрија
 • Цивилна инвалиднина
 • Паричен надоместок на мајка која родила четврто дете
 • Детски додаток
 • Посебен додаток
 • Родителски додаток
 • Еднократна парична помош за новороденче
 • Народна кујна

ОСТВАРУВАЊЕ НА УСЛУГИ ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

 • Старателство
 • Посвојување
 • Сместување во Установа од социјална заштита
 • Работа со деца во ризик
 • Работа со лица кои имаат нарушени брачни и семејни односи
 • Мировна постапка
 • Регулирање односи родители деца
 • Превенција, спречување и заштита од семејно насилство
 • Работа со деца жртви на секаков вид насилство

ВОНИНСТИТУЦИОНАЛНА ЗАШТИТА

 • Сместување во згрижувачко семејство
 • Мал групен дом
 • Дневен центар за лица со посебни потреби
 • Советувалиште за брак и семејство