ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија врз основа на член 34 од Статут на Јавна установа за социјална работа објавува јавен повик за формирање на совет за корисници.

Javen povik za sovet na korisnici